انجمن WATIZAT ( وتزات) برای حق دسترسی مهاجران به اطلاعات در فرانسه مبارزه می کند. ما باور داریم که اطلاعات دقیق، میتواند تاثیرات مثبتی در زندگی مهاجران، پناهجویان و به خصوص افراد خارجی بدون اسناد داشته باشد. انتقال اطلاعات دقیق و ترجمه شده میتواند دسترسی آنها را به حقوق شان تسهیل کند و درک بهتری برای آنها از خدمات انجمن ها و نهاد های کمک رسان در فرانسه بدهد.

WATIZAT با استفاده از راهکار های گوناگون زمینه دسترسی به اطلاعات را فراهم میکند

ارایه اطلاعات

ارایه اطلاعات چاپی و دیجیتالی برای مهاجران ( راهنمای اطلاعاتی برای مهاجران، بروشور های معلوماتی، ویدیو، صدا و غیره ) به منظور تامین ارتباط میان مهاجران

نهاد های کمک رسان محلی

گروه های سیار

نشر و ارایه اطلاعات از طریق گروه های سیار با همکاری شرکای محلی در طی بازدیدها از محل بود و باش مهاجران

دفاع از حقوق مهاجران

لابی گری با سازمان های کمک رسان به منظور حمایت و دفاع از سیاست های پذیرش آبرومندانه که حقوق اساسی افراد در آن احترام گذاشته شود

آموزش

آموزش ماهانه رایگان به داوطلبان WATIZAT و آن دسته از انجمن‌ها و گروه‌های کوچکی که با مهاجران کار می‌کنند، این امکان را می‌دهد تا راهنمای اطلاعاتی ما را بهتر درک کنند و بدانند چگونه آن را برای اطلاع رسانی و راهنمایی افرادی که ملاقات می‌کنند، توزیع کنند.

شعبه های کاری

معلومات بیشتر در مورد شعبه های کاری ما در فرانسه