تشکیلات

انجمن Watizat از یک هیئت مدیره (CA) تشکیل شده است که از سوی 8 عضو داوطلب سازماندهی میشود. هیئت مدیره فعالیت های انجمن را بررسی کرده و موضوعات مطرح شده توسط داوطلبان، اعضای انجمن، کارمندان رسمی و کار آموزان را مطالعه می کند و بر اساس آن به تصامیم استراتژیک و پالیسی ها که در سطح ملی و محلی قابل اجرا هستند، رأی می دهند. این هیئت به صورت ماهانه و مطابق به نیاز انجمن تشکیل جلسه می دهد.

هیئت مدیره

Marta GOGLIO
Alexandra GRIAS
Pauline HORELLOU
Hamid MOHABATI
Emily MUGEL
Aliénor SAINT CAST
Ezatwazir TARAKHAIL

هیئت مدیره
Marta GOGLIO
Alexandra GRIAS
Pauline HORELLOU
Hamid MOHABATI
Emily MUGEL
Aliénor SAINT CAST
Ezatwazir TARAKHAIL

کارمندان دایمی

کارمندان رسمی
Julie ZIEGELMEYER
Coordinatrice de l’antenne de Lyon
Marin MARX-GANDEBEUF
Coordinateur de l’antenne de Paris
Louis DIOLOGENT
Coordinateur des projets numériques

کارمندان خدمات ملکی
Walid AHMADZAI

کارمندان دایمی برای فعالیت های روزمره انجمن تلاش میکنند و ارتباط بین بخش های مختلف را تضمین می کند. این گروه کاری متشکل از کارمندان رسمی، خدمات ملکی و کارآموزان هستند.

برای بحث در مورد پروژه های فعلی و آینده ما، با ما به تماس شوید !