با ما یکجا شوید

ما همیشه در عرصه بهبود و به روز رسانی ابزارهای اطلاعاتی، دفاع از حقوق مهاجران، ارتباطات و غیره به همکاری شما نیاز داریم. ما در عرصه های مختلف، مطابق به خواست و مهارت های شما، برای همکاری با دفتر WATIZAT به شما نیاز داریم! برای صحبت کردن بیشتر در این مورد، از تماس با ما دریغ نکنید.